O projektu

Biometanet.cz prezentuje výstupy projektu CK01000131 Podmínky reálného uplatnění biometanu v dopravě spolufinancovaného prostřednictvím Technologické agentury ČR z programu DOPRAVA 2020+ a řešeného týmem České bioplynové asociace a spolku Ekoport.

Cíle projektu

  1. Zmapovat zdroje pro výrobu biometanu (odpadní biomasa a bioodpady) v dostupné vzdálenosti od vhodných bioplynových stanic napojitelných na distribuční síť zemního plynu.
  2. Zmapovat konkurenční zpracovatele odpadní biomasy a bioodpadů v místě a provést bilanci zdrojů a kapacit.
  3. Sestavit souhrn legislativně-technických požadavků (pro vhodné bioplynové stanice), které by umožnily výrobu a vtlačování potřebného množství biometanu do sítě, případně výstavbu nových biometanových stanic.
  4. Navrhnout opatření pro realizaci přechodu bioplynových stanic na výrobu biometanu, včetně národního registru.
  5. Zhodnotit potenciál reálně využitelné produkce biometanu pro dopravu.

Výstupy

  1. Mapa vhodných zdrojů pro výrobu biometanu
  2. Specializovaná veřejná databáze podmínek přechodu bioplynových stanic na výrobu biometanu

Mapa spolu se specializovanou databází jsou výsledkem lokálního šetření a analýzy dostupných dat o odpadech jako zdrojích pro výrobu biometanu (evidence odpadů, IS RESTEP, plány odpadového hospodářství), dále místních podmínek pro připojení BPS k síti zemního plynu a dalších aspektů podmiňujících reálnou výrobu a využití biometanu pro dopravu. Výstupy zahrnují bilance vhodných substrátů pro výrobu biometanu ve stávajících či nových bioplynových stanicích (dostupné vstupy, včetně případné dispozice s nimi, a konkurenční poptávka) nebo základní ekonomické parametry, údaje o vlastnických poměrech a překážkách na vytipovaných trasách těžebních plynovodů. Analyzovány jsou BPS v dostupné vzdálenosti od plynovodu (standardně do 3 km vzdušnou čarou, výjimečně až do 5 km).

Kontakt na řešitelský tým

Ing. Jan Matějka, tel. 602 425 755, e-mail jan.matejka@czba.cz